Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu prawego Alt+6
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9

Pomoc społeczna

 

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Pomoc społeczną organizują organy administracji rządowej (minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, wojewodowie) i samorządowej (marszałkowie województw, starostowie na poziomie powiatów oraz wójtowie, burmistrzowie (prezydenci miast) na poziomie gmin. Organy te realizując zadania pomocy społecznej współpracują, na zasadzie partnerstwa, z organizacjami społecznymi i pozarządowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Zadaniem pomocy społecznej jest zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym przez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są obowiązane do współdziałania w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej.

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw z zakresu pomocy społecznej

Postępowanie z zakresu pomocy społecznej Ośrodek podejmuje na wniosek osoby zainteresowanej (pisemny lub ustny złożony do protokołu), jej przedstawiciela ustawowego lub innej osoby za zgodą osoby zainteresowanej.

Ponadto postępowanie wszczynane jest z urzędu - po uzyskaniu informacji o konieczności udzielenia pomocy przez pracownika socjalnego oraz informacji pochodzących od instytucji takich jak organizacje pozarządowe, zakłady opieki zdrowotnej itp.

Komu przysługuje prawo do pomocy społecznej ?

Prawo do pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, które znajdują się w trudnej dla nich sytuacji w szczególności z powodu:

 • • ubóstwa,
 • • sieroctwa,
 • • bezdomności,
 • • niepełnosprawności,
 • • długotrwałej lub ciężkiej choroby,
 • • przemocy w rodzinie,
 • • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
 • • potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi,
 • • bezradności w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
 • • trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy,
 • • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
 • • alkoholizmu lub narkomanii,
 • • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,
 • • klęski żywiołowej lub ekologicznej,
 • • lub innych okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy społecznej.

Komu przysługuje prawo do świadczeń pieniężnych ?

 1. Osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 701 zł.
 2. Osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 528 zł.
 3. Rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

przy wystąpieniu jednocześnie okoliczności wskazanej wyżej

Co to jest dochód ?

Za dochód uważa się sumę miesięcznych dochodów brutto pomniejszonych o:
-miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych
-składki na ubezpieczenie zdrowotne
-kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób
z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania. Do dochodu nie wlicza się, jednorazowych świadczeń socjalnych, oraz świadczeń w naturze, pomocy materialnej mający charakter socjalny -stypendia szkolne z wyjątkiem stypendiów studenckich, świadczeń za prace społecznie użyteczne.

Rodzaj świadczeń z pomocy społecznej

 1. Świadczenia pieniężne:
 • • Zasiłek stały,
 • • Zasiłek okresowy
 • • Zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy
 1. Świadczenia niepieniężne:
 • • praca socjalna,
 • • składki na ubezpieczenie zdrowotne,
 • • pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie się,
 • • sprawienie pogrzebu,
 • • poradnictwo specjalistyczne,
 • • interwencja kryzysowa,
 • • schronienie,
 • • posiłek,
 • • niezbędne ubranie,
 • • usługi opiekuńcze,
 • • specjalistyczne usługi opiekuńcze
 • • pobyt w domu pomocy społecznej.
Paweł Kołtonowicz

Dane kontaktowe

Urząd Gminy w Wieniawie
ul. Kochanowskiego 88, 26-432 Wieniawa

tel. 48 673 00 01
fax. 48 377 73 07
e-mail: sekretariat@gminawieniawa.pl

Godziny urzędowania

 • Poniedziałek: 7.30-17.00
 • Wtorek-Czwartek: 7.30-15.30
 • Piątek: 7.30-14.00
projekt i hosting: INTERmedi@ zarządzane przez: CMS - SPI
Zamknij pasek info24 Zatrzymaj pasek info24 Uruchom pasek info24
Witamy na stronie internetowej Gminy Wieniawa     |     Serwis dla przedsiębiorcy     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Pogoda-Wieniawa     |     
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.