Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu prawego Alt+6
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9

Aktualności

 
2021-03-24 15:46

Informacja o odpadach

Szanowni Mieszkańcy,

przypominamy o obowiązku prawidłowej segregacji odpadów. W celu prawidłowego segregowania odpadów każdy właściciel nieruchomości w Gminie Wieniawa otrzymał
od sołtysa harmonogram wraz z załącznikiem, który pokazuje jak należy segregować odpady komunalne. Informacja ta dostępna jest także na stronie internetowej Gminy Wieniawa
w zakładce DLA MIESZKAŃCA, ODPADY KOMUNALNE, HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW. 

Odbieranie odpadów odbywa się zgodnie z harmonogramem przekazanym właścicielom nieruchomości przez firmę ATK Recykling, z którą Gmina zawarła umowę. W dniu odbioru odpady należy wystawić do godziny 7:00, natomiast odbiór odpadów realizowany jest od godziny 7:00 do godziny 17:00.

Segregując odpady pamiętajmy o tym, aby:

 • zgniatać puszki, kartony i butelki plastikowe przed wrzuceniem do worka,
 • wiązać i zapełniać worki minimum do połowy.

Jeżeli odpady są prawidłowo segregowane, a nie zostaną odebrane zgodnie
z harmonogramem należy złożyć reklamacje.

Reklamacje można zgłosić:

Zgodnie z Uchwałą nr XXIV.9.2021 Rady Gminy Wieniawa z dnia 25 lutego 2021 r.
w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w  kompostowniku przydomowym stawka za opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 9 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość od dnia 1 kwietnia 2021 roku.

Zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostującymi bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym poprzez złożenie informacji przez właściciela nieruchomości o posiadaniu kompostownika przydomowego w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 1 zł od dnia 1 kwietnia 2021 roku. Deklaracja dostępna na stronie www.gminawieniawa.pl w zakładce DLA MIESZKAŃCA, ODPADY KOMUNALNE.

Deklarację można złożyć:

 • osobiście w Urzędzie Gminy,
 • listownie za pośrednictwem operatora pocztowego,
 • za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w sposób zapewniający bezpieczeństwo, wiarygodność i niezaprzeczalność danych w nich zawartych oraz
  w sposób zapewniający ich ochronę przed nieuprawnionym dostępem, za pośrednictwem ogólnopolskiej platformy ePUAP. Deklaracja przesłana w formie elektronicznej powinna być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, albo opatrzona kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną. Układ informacji i powiązań między danymi w deklaracji w formacie XML określa załącznik nr 2 do Uchwały nr XXIV.10.2021 Rady Gminy Wieniawa z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Wieniawa oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej ( Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 2411 ogłoszony dnia 19.03.2021 r.).

Deklarację składa właściciel nieruchomości. Ten obowiązek dotyczy również:

 • współwłaścicieli,
 • użytkowników wieczystych,
 • jednostek organizacyjnych lub osób posiadających nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu,
 • innych podmiotów władających nieruchomością.

Pamiętajmy, iż Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. W przypadku śmierci mieszkańca właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.

Podwyższona stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w przypadku niedopełnienia przez nich obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych wynosi 36 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość od dnia 1kwietnia 2021 r.

Ponadto zgodnie z zarządzeniem nr 33.2021 z dnia 23.03.2021 r. w sprawie
w sprawie określenia procedury przeprowadzania kontroli przestrzegania i stosowania przez właścicieli nieruchomości zasad dot. utrzymania czystości i porządku w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wieniawa nieprawidłowości stwierdzone podczas pierwszej kontroli skutkują pouczeniem i wskazaniem zaleceń pokontrolnych. Wykonanie zaleceń pokontrolnych podlegają sprawdzeniu w drodze rekontroli po upływie terminu wyznaczonego na powiadomienie Wójta Gminy Wieniawa o sposobie ich wykonania.
W przypadku poinformowania Wójta Gminy Wieniawa o dokonaniu zmiany deklaracji, sprawdzenia dokonuje się w systemie informatycznym ewidencjonującym deklaracje.
W przypadku powiadomienia o zastosowaniu się do obowiązku segregacji, ponownie podejmuje się czynności kontrolne u właściciela nieruchomości. W przypadku nieprawidłowości stwierdzonych podczas każdej kolejnej kontroli lub rekontroli skutkują zastosowaniem:

 1. wydaniem przez Wójta Gminy Wieniawa decyzji określającej wysokość opłaty
  z tytułu odbierania i zagospodarowania odpadów, w trybie, o którym mowa w art. 6o oraz w art. 6k ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
  i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, 2320, 2361),
 2. wydaniem przez Wójta Gminy Wieniawa decyzji stwierdzającej utratę prawa do zwolnienia, o którym mowa w art. 6k ust. 4b ustawy z dnia 13 września 1996 r.
  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, 2320, 2361),
 3. wydaniem przez Wójta Gminy Wieniawa decyzji nakazującej osobie fizycznej wykonanie czynności zmierzających do ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko i jego zagrożenia albo przywrócenia środowiska do stanu właściwego.

Należy pokreślić, iż zgodnie z art. 225 § 1 Kodeksu karnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1444, 1517) w przypadku uniemożliwienia przeprowadzenia kontroli czyn polegający na udaremnianiu bądź utrudnianiu czynności służbowych osobie uprawnionej do przeprowadzania kontroli w zakresie ochrony środowiska lub osobie przybranej jej do pomocy podlega karze pozbawienia wolności do lat trzech.

Anita Włodarczyk
 

Dane kontaktowe

Urząd Gminy w Wieniawie
ul. Kochanowskiego 88, 26-432 Wieniawa

tel. 48 673 00 01
fax. 48 377 73 07
e-mail: sekretariat@gminawieniawa.pl

Godziny urzędowania

 • Poniedziałek: 7.30-17.00
 • Wtorek-Czwartek: 7.30-15.30
 • Piątek: 7.30-14.00
projekt i hosting: INTERmedi@ zarządzane przez: CMS - SPI
Zamknij pasek info24 Zatrzymaj pasek info24 Uruchom pasek info24
Witamy na stronie internetowej Gminy Wieniawa     |     Serwis dla przedsiębiorcy     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Pogoda-Wieniawa     |     
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.