Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu prawego Alt+6
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9

Gospodarka i rynek pracy

 

Gmina Wieniawa charakteryzuje się średnim tempem przyrostu nowych podmiotów gospodarczych. W granicach gminy Wieniawa, w 2010 roku, działalność prowadziło 309 podmiotów gospodarczych wpisane do rejestru REGON.

  • W latach 2011 – 2015, w gminie Wieniawa, miał miejsce bardzo wyraźny wzrost liczby podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. W porównaniu z 2010 rokiem ilość podmiotów gospodarczych w gminie Wieniawa zwiększyła się o 18 (z 309), czyli o 5,5 %. Tempo przyrostu liczby podmiotów gospodarczych w gminie Wieniawa w latach 2012-2015 było wyższe niż średnio w Polsce, województwie mazowieckim i powiecie przysuskim, jak również wyższew porównaniu z gminami powiatu przysuskiego. Z 8 gmin powiatu tylko jedna gmina miała wyższe tempo wzrostu podmiotów gospodarczych.
  • gmina charakteryzuje się 32,7% wskaźnikiem przedsiębiorczości (liczba podmiotów gospodarczych wpisanych do rejestru REGON w przeliczeniu na 1 000 mieszkańców) – w 2015 roku na każdy 1 000 mieszkańców gminy Wieniawa przypadało 32,7 podmiotów gospodarczych wpisanych do rejestru REGON, co sprawia że w gminie w której mieszka 5448 mieszkańców, zarejestrowanych jest 327 firm;
  • gmina Wieniawa charakteryzuje się bardzo niskim wskaźnikiem przedsiębiorczości wśród mieszkańców (liczba osób fizycznych prowadzących własną działalnośćgospodarczą o statusie aktywny) – w 2015 roku na terenie gminyWieniawa prowadziło 197 osób własną działalność gospodarczą (w stosunku do roku poprzedniego wzrost o ponad 2,7%);
  • wysoki udział sektora prywatnego w strukturze własnościowej podmiotów gospodarczych prowadzących działalność na obszarze gminy (98,8%), co stanowi fundament rozwoju gospodarczego i gwarantuje stabilność gospodarczą gminy;
  • wysoki udział sektora usługowego w strukturze podmiotów gospodarczych funkcjonujących na terenie gminy;
  • niski poziom zainteresowania obszarem gminy ze strony zagranicznego kapitału
  • niska samodzielność finansowa gminy w 2015 roku (bardzo mały udział dochodów własnych w dochodach budżetowych ogółem – 24%).

http://gminawieniawa.com/data/uploads/1.png

Rynek pracy

Niezbyt korzystna sytuacja w obszarze lokalnej gospodarki przekłada się na relatywnie wysoki poziom bezrobocia wśród mieszkańców Gminy Wieniawa (w 2015 roku na każde 100 mieszkańców w wieku produkcyjnym przypadało przeciętnie 23 osoby pozostających bez pracy). Niemniej jednak należy odnotować, iż w latach 2010 – 2015 w gminie Wieniawa miał miejsce wyraźny spadek liczby bezrobotnych.

Tabela poniżej przedstawia zestawienie osób bezrobotnych w poszczególnych gminach powiatu przysuskiego oraz łączną liczbę osób bezrobotnych zarejestrowanych na terenie powiatu.

Liczba osób bezrobotnych w gminach powiatu przysuskiego według płci w 2007, 2010 i 2015 roku

Gmina

2007

2010

2015

Ogółem

Mężczyźni

Kobiety

Ogółem

Mężczyźni

Kobiety

Ogółem

Mężczyźni

Kobiety

Borkowice

703

350

353

709

395

314

638

320

318

Gielniów

677

336

341

790

425

365

632

331

301

Klwów

306

178

128

312

189

123

250

157

93

Odrzywół

423

216

207

418

236

182

422

240

182

Potworów

407

215

192

403

218

185

386

217

169

Przysucha

1372

661

711

1298

693

605

1189

628

561

Rusinów

555

294

261

589

314

275

503

285

218

Wieniawa

770

385

385

820

433

387

696

374

322

Razem w powiecie

5213

2635

2578

5339

2903

2436

4716

2552

2164

Roczniki Statystyczne GUS z lat 2000 – 2015
oraz www.stat.gov.pl

Analizując dane zpowyzszej tabeli  należy zwrócić uwagę, że bezrobocie w 2010 roku w stosunku do roku 2007 wzrosło o 126 osób, czyli o 2,42%. Niewątpliwie na tą sytuację miało przede wszystkim ożywienie gospodarki Polskiej z przełomu 2006 – 2008 roku oraz następujący po nim kryzys. Jednak w tym momencie nie to jest najważniejsze. Najbardziej zauważalną zmianą w tym regionie był wzrost liczby osób poszukujących pracę w gminie Gielniów, który wyniósł 16,69%. Ponadto w gminach Wieniawa i Rusinów również zanotowano nasilenie się tego problemu, choć nie jest ono tak duże jak w przypadku Gielniowa.

Niepokojącym zjawiskiem jest również to, że udział gminy Borkowice, Gielniowa oraz Wieniawy jest prawie dwukrotnie wyższy od trzech gmin z najmniejszym udziałem, co świadczy o dużym zróżnicowaniu społeczności i rozproszeniu na rynku pracy.

Porównując dane z roku 2010 w stosunku do roku 2015 widać spadek liczby osób bezrobotnych o 623 osoby na terenie powiatu przysuskiego. W samej Gminie Wieniawa liczba osób bezrobotnych zmniejszyła się o 124 osoby. Spowodowane mogło to być między innymi: polepszeniem warunków rozwoju dla firm, rozwojem gospodarstw rolnych, migracją osób młodych za pracą do większych miast oraz wyjazdów zagranicznych za pracą.

Na wykresie zaprezentowanym poniżej znajduje się udział osób bezrobotnych zamieszkałych poszczególne gminy w ogóle bezrobotnych powiatu przysuskiego. Dane te zaprezentowane są dla 2010 roku.

 

Udział osób bezrobotnych w gminach powiatu przysuskiego w 2010 roku

http://gminawieniawa.com/data/uploads/2.png

Liczba osób pracujących według innego podziału niż PKD na terenie Gminy Wieniawa (GUS, 2010-2015)

http://gminawieniawa.com/data/uploads/3.png

 

Miesięczne wynagrodzenie brutto (przeciętne) na terenie powiatu przysuskiego wynosiło (według GUS 2015), w roku 2015 - 3 330,53 zł, co stanowi 83,20 % średniej krajowej. Dla województwa średnie wynagrodzenie jest wyższe i wynosi - 4 927,34 zł i jest wyższe od średniej. Dla gminy Wieniawa takie statystyki nie są prowadzone, można jednak założyć, że średnie wskaźniki są takie same lub niższe jak dla powiatu. Średnie wskaźniki dla powiatu i województwa wykazują tendencje rosnącą, jednak należy wnioskować, że wzrost płac nominalnych nie ma wpływu na wzrost poziomu realnych dochodów gospodarstw domowych.

Liczba osób bezrobotnych w poszczególnych miejscowościach Gminy Wieniawa w 2015 i 2016 roku (dane PUP)

Miejscowość

2015 rok

2016 rok

Liczba bezrobotnych

Liczba długotrwale bezrobotnych

Liczba bezrobotnych

Liczba długotrwale bezrobotnych

Brudnów

26

22

22

20

Głogów

2

2

1

1

Konary

7

5

4

3

Jabłonica

51

36

58

30

Kaleń

4

2

6

4

Kamień Duży

26

16

26

14

Kłudno

47

29

37

26

Kochanów Wieniawski

33

27

31

22

Komorów

18

11

18

9

Koryciska

37

29

44

31

Plec

16

14

20

13

Pogroszyn

48

37

42

31

Romualdów

9

4

7

5

Ryków

21

16

21

16

Skrzynno

37

23

22

13

Sokolniki Mokre

23

15

19

14

Sokolniki Suche

46

28

41

29

Wieniawa

128

93

101

79

Wola Brudnowska

31

23

30

22

Wydrzyn

28

20

23

14

Zadąbrów

3

2

5

2

Zagórze

13

8

11

7

Zawady

14

11

20

14

Żuków

28

21

30

18

Tabela zaprezentowana powyżej przedstawia liczbę osób bezrobotnych w poszczególnych miejscowościach Gminy Wieniawa w 2015 i 2016 roku. Wysoką liczbą osób pozostających bez pracy (tj. powyżej 25 osób) charakteryzują się następujące miejscowości: Brudnów, Jabłonica, Kamień Duży, Kłudno, Kochanów Wieniawski, Koryciska, Pogroszyn, Skrzynno, Sokolniki Suche, Wieniawa, Wola Brudnowska, Wydrzyn oraz Żuków. Jednakże skalę problemu najlepiej obrazuje procentowy udział osób bezrobotnych w stosunku do liczby osób w wieku produkcyjnym w poszczególnych miejscowościach Gminy Wieniawa, co zostało zaprezentowane na poniższym wykresie.

Procentowy udział osób bezrobotnych w stosunku do liczby osób w wieku produkcyjnym w poszczególnych miejscowościach Gminy Wieniawa w 2015 i 2016 roku (dane PUP)

http://gminawieniawa.com/data/uploads/4.png

 

Stopa bezrobocia w poszczególnych miejscowościach Gminy Wieniawa pozostaje na bardzo wysokim poziomie. Szczególnie zauważalny jest problem w następujących miejscowościach: Brudnów, Jabłonica, Kochanów Wieniawski, Koryciska, Konary, Plec, Pogroszyn, Ryków, Skrzynno, Sokolniki Suche, Wieniawa, Wola Brudnowska i Wydrzyn.W latach 2015-2016 w wymienionych miejscowościach bezrobocie utrzymywało się na poziomie wyższym niż 20%.

Poziom bezrobocia wynika z relatywnie wysokiego odsetka pracujących w sektorze rolniczym i nie daje pełnych informacji o skali zjawiska. Zgodnie z obowiązującymi zasadami rejestracji bezrobotnych, osoby będące właścicielami lub posiadaczami nieruchomości rolnej powyżej 2ha przeliczeniowego nie są ujęte w ewidencji osób bezrobotnych uwzględniając takie przypadki, gdy nie wykonują żadnej pracy. Wpływa to na skalę zjawiska bezrobocia ukrytego.

Paweł Kołtonowicz

Dane kontaktowe

Urząd Gminy w Wieniawie
ul. Kochanowskiego 88, 26-432 Wieniawa

tel. 48 673 00 01
fax. 48 377 73 07
e-mail: sekretariat@gminawieniawa.pl

Godziny urzędowania

  • Poniedziałek: 7.30-17.00
  • Wtorek-Czwartek: 7.30-15.30
  • Piątek: 7.30-14.00
projekt i hosting: INTERmedi@ zarządzane przez: CMS - SPI
Zamknij pasek info24 Zatrzymaj pasek info24 Uruchom pasek info24
Witamy na stronie internetowej Gminy Wieniawa     |     Serwis dla przedsiębiorcy     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Pogoda-Wieniawa     |     
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.