Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu prawego Alt+6
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9

Aktualności

 
2021-01-14 16:36

Gminne Spółki Wodne nie są organizacją Gminną, to stowarzyszenia!

W związku z szeregiem zapytań dotyczących funkcjonowania i zasad pobierania opłat przez Spółki Wodne, które funkcjonują na gruntach położonych na terenie Gminy Wieniawa, niniejszym informuję, że:

 • Spółka Wodna jest dobrowolną dla właścicieli nieruchomości, niepubliczną formą organizacyjną, zupełnie niezależną od Gminy.
 • Gmina nie ma jakiegokolwiek wpływu, zarówno na skład zarządu, zakres prac realizowanych przez ten podmiot, czy wysokość ustalanych opłat na rzecz Spółki, a tym bardziej windykację należności.
 • Zadaniem spółki jest wykonywanie w imieniu właścicieli gruntów zadań wynikających z Prawa Wodnego w zakresie, m in. eksploatacji urządzeń wodnych (rowów, melioracji).
 • Spółki odciążają właścicieli gruntów od obowiązku utrzymywania urządzeń melioracji wodnych w należytym stanie, przejmując niejako w zamian za składkę członkowską, te obowiązki.
 • Poniżej prezentuję artykuł jaki ukazał się na portalu Agrodoradca24.pl, w przedmiotowej sprawie oraz szereg linków do artykułów w przedmiocie spółek.
 • Informuję, że działania windykacyjne jakie prowadzi spółka nie mają nic wspólnego z działalnością samorządu, stąd wszelki kontakt w tej sprawie proszę kierować na wskazany poniżej numer kontaktowy do Rejonowego Zarządu Spółek Wodnych w Przysusze.
 • Wysokość składki członkowskiej na dany rok ustala Walne Zebranie akcjonariuszy (wszyscy członkowie spółki) na wniosek zarządu.
 • Gminna Spółka Wodna Wieniawa, działając jako stowarzyszenie posiada zarząd, który wybierany jest przez Delegatów na Walne Zebranie członków, na czteroletnią kadencję. Członkami spółki są wszyscy właściciele gruntów, którzy co roku obciążani są składką członkowską (nazywana potocznie opłatą za rowy, spółką wodną). Nad właściwym przebiegiem prac zarządu i działalnością finansową czuwa Komisja Rewizyjna, wnioskując do członków spółki (Walnego Zebrania) o udzielenie zarządowi absolutorium.
 • Spółka działa na podstawie statutu.
 • Nadzór nad Gminną Spółką Wodną pełni Starosta Powiatu.

Skład zarządu i komisji rewizyjnej Gminnej Spółki Wodnej w Wieniawie:

Uchwałą nr III/02/2018, Walnego Zgromadzenia Delegatów Gminnej Spółki Wodnej w Wieniawie z dnia 14 lutego 2018r., w sprawie wyboru Zarządu i Komisji Rewizyjnej na lata 2018-2022, pełnienie obowiązków powierzono:

Zarząd:

 • Jan Kwintal, Przewodniczący
 • Maria Augustyniak, Zastępca Przewodniczącego
 • Halina Załęcka, Sekretarz
 • Krzysztof Czyżykowski, Członek
 • Danuta Zabroń, Członek

  Komisja Rewizyjna:
 • Danuta Gil, Przewodnicząca
 • Beata Kozieł, Zastępca Przewodniczącej
 • Małgorzata Ślizak, Sekretarz

Gminna Spółka Wodna jest zrzeszona w Rejonowym Związku Spółek Wodnych w Przysusze, stąd wszelką korespondencję oraz informacje w zakresie prac i czynności prowadzonych w tym obszarze, znajdziecie Państwo pod wskazanymi poniżej danymi teleadresowymi:
Rejonowy Związek Spółek Wodnych
ul. Krakowska 35
26-400 Przysucha
Telefon: 48 675 50 11;Fax: 48 675 50 11

Krzysztof Sobczak, Wójt Gminy Wieniawa
Wieniawa, dn. 14 stycznia 2021r.
Poniżej więcej informacji branżowych w przedmiocie niniejszego artykułu:

Agrodoradca24.pl:
Jakie są aktualne przepisy (zasady) dotyczące sposobu ustalania powierzchni konkurencyjnej użytków rolnych (GR, TUZ) do naliczania składki przez spółkę wodną? Czy spółka wodna może naliczać składkę od gruntów położonych nad ciekami państwowymi?

ODPOWIEDŹ: Zasady dotyczące funkcjonowania spółek wodnych reguluje obecnie ustawa z 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne. Czym są zatem spółki wodne? To:

 • niepubliczne formy organizacyjne, które nie działają w celu osiągnięcia zysku (podmioty typu non-profit),
 • zrzeszają osoby fizyczne lub prawne na zasadzie dobrowolności,
 • mają na celu zaspokajanie potrzeb w zakresie gospodarowania wodami wskazanych w Prawie wodnym.

Podstawowym zadaniem spółek wodnych jest utrzymywanie oraz eksploatacja urządzeń, w tym urządzeń wodnych, służących w szczególności do: zapewnienia wody dla ludności, ochrony wód przed zanieczyszczeniem, melioracji wodnych, ochrony przed powodzią, odwadniania gruntów zabudowanych lub zurbanizowanych.

Utrzymywanie urządzeń melioracji wodnych należy do: a)     zainteresowanych właścicieli gruntów albo b)     spółki wodnej, jeżeli urządzenia te są objęte działalnością tej spółki, albo c)     związku spółek wodnych, w którym jest zrzeszona spółka, o której mowa w pkt b).

Jeżeli obowiązek ten nie jest wykonywany, to wówczas właściwy organ Wód Polskich ustala, w drodze decyzji szczegółowe zakresy i terminy jego wykonywania przez właścicieli gruntów, proporcjonalnie do odnoszonych korzyści. Podsumowując, spółki wodne odciążają właścicieli gruntów od obowiązku utrzymywania urządzeń melioracji wodnych.

Jak powstaje spółka wodna

Utworzenie spółki wodnej następuje w drodze porozumienia co najmniej 3 osób fizycznych lub prawnych, zawartego w formie pisemnej (art. 446 ust. 1 Prawa wodnego). Do utworzenia spółki wodnej jest wymagane:

1)     uchwalenie statutu spółki wodnej,

2)     dokonanie wyboru organów spółki wodnej.

Statut spółki wodnej zatwierdza w formie decyzji starosta właściwy według siedziby spółki.  Spółka wodna nabywa osobowość prawną z chwilą uprawomocnienia się decyzji starosty o zatwierdzeniu statutu tej spółki.

Jak finansowana jest spółka wodna


Spółka wodna jest finansowana:

 • ze składek członkowskich,
 • innych świadczeń adekwatnych do celów spółki wodnej, a ponadto
 • z pomocy finansowej państwa w formie dotacji podmiotowej,
 • z pomocy finansowej z budżetów jednostek samorządu terytorialnego w formie dotacji celowej.

Członek spółki wodnej jest obowiązany do wnoszenia składek członkowskich i ponoszenia na jej rzecz innych określonych w statucie świadczeń, adekwatnych do celów tej spółki (art. 452 Prawa wodnego). Natomiast, jeżeli osoby fizyczne lub prawne niebędące członkami spółki wodnej oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (np. spółki osobowe) odnoszą korzyści z urządzeń spółki wodnej lub przyczyniają się do zanieczyszczenia wody, dla której ochrony spółka wodna została utworzona, są obowiązane do ponoszenia świadczeń na rzecz tej spółki (art. 454 ust. 1 Prawa wodnego). Świadczenia takie mogą mieć charakter należności pieniężnych lub obowiązków o charakterze niepieniężnym. W takim przypadku wysokość i rodzaj świadczeń oraz terminy ich spełnienia ustala starosta w drodze decyzji.

Jaka jest wysokość składek członkowskich


Zasady ustalania wysokości składek członkowskich oraz innych świadczeń adekwatnych do celów spółki wodnej określa statut spółki wodnej (art. 448 ust. 1 pkt 3 Prawa wodnego).

Prawo wodne stanowi jedynie, że wysokość składek członkowskich i innych świadczeń na rzecz spółki wodnej powinna być proporcjonalna do korzyści odnoszonych przez członków spółki wodnej w związku z działalnością tej spółki (art. 453 Prawa wodnego). Na korzyści te może mieć wpływ wiele różnych czynników zależnie od działalności spółki. Przepisy Prawa wodnego nie formułują żadnych dodatkowych kryteriów ani zasad ustalania wysokości składek, w szczególności nie odnoszą ich wcale do obszaru korzyści.

Czym jest obszar korzyści i do czego służy


Obszar korzyści czyli obszar, na który wywierają korzystny wpływ urządzenia melioracji wodnych nazywany jest również obszarem konkurencyjnym (por. wyrok WSA w Warszawie z 18 lipca 012 r., sygn. IV SA/Wa 627/12) albo obszarem oddziaływania (por. wyrok WSA w Poznaniu z 18 marca 2015 r., sygn. IV SA/Po 1221/14).

Na gruncie Prawa wodnego obszar korzyści nie służy do ustalania wysokości składki członkowskiej czy świadczeń na rzecz spółki wodnej, ale do ustalenia tego, czy dany podmiot w ogóle odnosi korzyść z urządzeń melioracji wodnych i tym samym, czy ciąży na nim obowiązek utrzymywania urządzeń melioracji wodnych, lub czy jest obowiązany ponosić świadczenia na rzecz spółki wodnej (gdy nie jest jej członkiem).

Jaki jest sposób ustalania obszaru korzyści?

Sposób ustalania obszaru, na który urządzenia melioracji wodnych wywierają korzystny wpływ powinni określić w drodze rozporządzenia minister właściwy do spraw gospodarki wodnej oraz minister właściwy do spraw rozwoju wsi (art. 210 ust. 1 pkt 3 Prawa wodnego). Przy ustalaniu obszaru ministrowie powinni kierować się zasięgiem wpływu poszczególnych rodzajów urządzeń melioracji wodnych na poprawę zdolności produkcyjnej gleby (art. 210 ust. 2 pkt 3 Prawa wodnego). Do chwili obecnej nie zostało jednak wydane rozporządzenie w tej sprawie.

Poprzednio obowiązujące rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 22 listopada 2006 r. w sprawie sposobu ustalania obszaru, na który wywierają korzystny wpływ urządzenia melioracji wodnych szczegółowych utraciło swoją moc 2 lipca 2019 r.

Podsumowanie

Pytanie czytelnika zawiera błędną tezę, jakoby wysokość składki naliczanej przez spółkę wodną była każdorazowo uzależniona od sposobu ustalania powierzchni konkurencyjnej użytków rolnych (GR, TUZ). Tak jednak nie jest. Sposób naliczania składki członkowskiej reguluje statut spółki wodnej. Prawo wodne jako jedyny wymóg przewiduje to, aby składka była proporcjonalna do korzyści odnoszonych przez członka spółki wodnej w związku z działalnością tej spółki. Prawo wodnie nie odnosi zatem wysokości składek bezpośrednio do obszaru korzyści (niekiedy też zwanego obszarem oddziaływania czy obszarem konkurencyjnym).

Jeżeli chodzi o pytanie nr 2, to spółka wodna może pobierać składkę od wszystkich swoich członków – mogą to być również podmioty, których grunty położone są nad ciekami państwowymi. Z kolei starosta może w decyzji ustalić świadczenie na rzecz spółki wodnej od podmiotu, który nie jest jej członkiem, jeżeli podmiot ten odnosi korzyść z urządzeń tej spółki lub zanieczyszcza wodę, dla której ochrony ta spółka powstała, także gdy grunty tego podmiotu położone są nad ciekami państwowymi.

-       ustawa z 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 2268 ze zm.), -       rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 22 listopada 2006 r. w sprawie sposobu ustalania obszaru, na który wywierają korzystny wpływ urządzenia melioracji wodnych szczegółowych (Dz.U. nr 226, poz. 1652 ze zm.) – wersja archiwalna.

 

Anna Maria Kolasa adwokat

 

https://agrodoradca24.pl/46/zasady-naliczania-skladki-przez-spolke-wodna-4888.html

https://www.tygodnik-rolniczy.pl/articles/pieniadze-i-prawo/czy-firma-windykacyjna-moze-zajac-konto-rolnika-na-wniosek-spolki-wodnej/

https://www.rpo.gov.pl/pl/content/dzieje-sp%C3%B3%C5%82ki-wodnej-po-interwencji-rzecznika-pan-jan-nie-musi-p%C5%82aci%C4%87-nienale%C5%BCnych-pieni%C4%99dzy

https://izbarolnicza.pl/2019/04/23/egzekucja-naleznosci-na-rzecz-spolki-wodnej/

http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=BGHHRU

https://www.rp.pl/Firma/303159988-Naleznosci-musi-potwierdzic-przede-wszystkim-sad-cywilny.html

Krzysztof Sobczak, Wójt Gminy Wieniawa
 

Dane kontaktowe

Urząd Gminy w Wieniawie
ul. Kochanowskiego 88, 26-432 Wieniawa

tel. 48 673 00 01
fax. 48 377 73 07
e-mail: sekretariat@gminawieniawa.pl

Godziny urzędowania

 • Poniedziałek: 7.30-17.00
 • Wtorek-Czwartek: 7.30-15.30
 • Piątek: 7.30-14.00
projekt i hosting: INTERmedi@ zarządzane przez: CMS - SPI
Zamknij pasek info24 Zatrzymaj pasek info24 Uruchom pasek info24
Witamy na stronie internetowej Gminy Wieniawa     |     Serwis dla przedsiębiorcy     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Pogoda-Wieniawa     |     
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.