Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu prawego Alt+6
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9

Uzyskanie warunków technicznych WOD-KAN

 

Uzyskanie warunków technicznych WOD-KAN

Informacje ws. uzyskania warunków technicznych podłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej można uzyskać w pokoju w pok. nr 1A (parter)

Niniejsze sprawy prowadzi:

Mariusz Jarosiński

 tel. 48 377 73 96

e-mail: mariusz.jarosinski@gminawieniawa.pl

Warunki techniczne przyłącza do sieci wodociągowej / kanalizacyjnej wykonuje się do istniejących oraz projektowanych budynków. Dopuszcza się także wybudowanie przyłącza do działek niezabudowanych. Warunki techniczne przyłącza ważne są 2 lata od daty ich wydania.

Po otrzymaniu warunków technicznych przyłącza należy opracować plan sytuacyjny na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (zwany w dalszej części planem) oraz przedłożyć niniejszy plan do Zakładu Usług Komunalnych w Wieniawie celem oceny zgodności planu z wydanymi warunkami co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem budowy. W przypadku stwierdzenia zgodności planu z warunkami nie wymaga się zgłaszania robót do Starostwa Powiatowego w Przysusze.

Dopuszcza się sporządzenie projektu budowlanego przyłącza wodociągowego (projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z opisem technicznym instalacji - wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane – art. 30 ust. 1a pkt 4 Prawa budowlanego) zamiast planu. W przypadku sporządzenia projektu budowlanego należy przedłożyć do Zakładu w/w projekt celem zaopiniowania. 1 egz. projektu zostaje dołączony do dokumentacji Zakładu. Po zaopiniowaniu pozytywnie przez Zakład projektu należy dokonać zgłoszenia robót w Starostwie Powiatowym w Przysusze oraz zawiadomić Zakład o zamiarze przystąpienia do robót.

Odbiór częściowy przyłącza zostanie dokonany w stanie odkrytym w godzinach pracy Zakładu. Zabrania się instalację wodomierza głównego bez udziału pracowników Zakładu. Wodomierz główny instaluje Zakład podczas odbioru częściowego przyłącza. Zabrania się poboru wody/ odprowadzania ścieków przez zawarciem pisemnej umowy z Zakładem.

W przypadku stwierdzenia przez Zakład niezgodności planu lub projektu budowlanego z warunkami należy dokonać zmiany planu/projektu budowlanego lub wystąpić z wnioskiem o zmianę warunków przyłączenia. Odbiór przyłącza zostanie uzależniony od zgodności wybudowanego przyłącza z warunkami.

Po odbiorze częściowym należy wykonać inwentaryzację powykonawczą przyłącza oraz przywrócić teren do stanu pierwotnego. Jeden egzemplarz należy przedłożyć do Starostwa Powiatowego w Przysusze Wydział Geodezji i Kartografii celem naniesienia zmiany oraz drugi do Zakładu Usług Komunalnych w Wieniawie celem ostatecznego odbioru przyłącza.

  1. Kto może złożyć wniosek?

Każdy może złożyć wniosek. Nie trzeba być właścicielem nieruchomości, czy też posiadać innego tytułu do dysponowania nieruchomością, której dotyczy wniosek.

  1. Miejsce załatwienia sprawy:

Zakład Usług Komunalnych w Wieniawie ul. Kochanowskiego 88, (Parter) pokój nr 1A. tel: 48 377 73 96

  1. Termin załatwienia:

* 21 dni – od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w tym znajdujących się w zabudowie zagrodowej,

* 45 dni – od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, w pozostałych przypadkach.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zakład może przedłużyć terminy określone powyżej odpowiednio o kolejne 21 albo 45 dni, po uprzednim zawiadomieniu podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci z podaniem uzasadnienia przyczyn tego przedłużenia. Do powyższych terminów nie wlicza się terminów przewidzianych
w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, terminów na uzupełnienie wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, okresów innych opóźnień spowodowanych z winy podmiotu wnioskującego o przyłączenie do sieci albo z przyczyn niezależnych od Zakładu.

  1. Wymagane dokumenty:

* wniosek o wydanie warunków technicznych przyłącza do sieci wodociągowej i(lub) kanalizacyjnej,                     
* plan zabudowy / szkic sytuacyjny określający usytuowanie przyłącza w stosunku do istniejącej sieci oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu.

  1. Podstawa prawna:

* ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. - o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.            

* Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

* Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw

  1. Załączniki:

* wniosek,

* wniosek o odbiór przyłącza w stanie odkrytym

Paweł Kołtonowicz

Dane kontaktowe

Urząd Gminy w Wieniawie
ul. Kochanowskiego 88, 26-432 Wieniawa

tel. 48 673 00 01
fax. 48 377 73 07
e-mail: sekretariat@gminawieniawa.pl

Godziny urzędowania

  • Poniedziałek: 7.30-17.00
  • Wtorek-Czwartek: 7.30-15.30
  • Piątek: 7.30-14.00
projekt i hosting: INTERmedi@ zarządzane przez: CMS - SPI
Zamknij pasek info24 Zatrzymaj pasek info24 Uruchom pasek info24
Witamy na stronie internetowej Gminy Wieniawa     |     Serwis dla przedsiębiorcy     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Pogoda-Wieniawa     |     
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.