Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu prawego Alt+6
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieniawie jest jednostką organizacyjną gminy i został utworzony na podstawie Uchwały Nr XIV/42/1990 Gminnej Rady Narodowej w Wieniawie z dnia 06 kwietnia 1990r.

Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Obowiązkiem osób korzystających z pomocy społecznej jest współudział w rozwiązywaniu swojej trudnej sytuacji życiowej.

Godziny pracy ośrodka:

poniedziałek

07:30 - 17:00

wtorek

07:30 - 15:30

środa

07:30 - 15:30

czwartek

07:30 - 15:30

piątek

07:30 - 14:00

 

Powołany w tym celu Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje następujące zadania:
w zakresie pomocy społecznej - udziela pomocy w formie zasiłków stałych, okresowych, celowych, pomocy rzeczowej, dożywiania dzieci w szkołach, organizuje usługi opiekuńcze w domu chorego, kieruje osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji do domów pomocy społecznej, wspiera osoby korzystające z pomocy, realizuje programy osłonowe dla różnych grup wymagających wsparcia, w tym dla osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Innymi zadaniami jakie realizuje Ośrodek to: realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii w Wieniawie, Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz pomocy ofiarom przemocy w rodzinie na terenie w Gminie Wieniawa, Gminnego Programu Wsparcia Rodzin i prowadzenie punktu wsparcia psychologicznego oraz terapeutycznego w zakresie uzależnień i przemocy dla wszystkich mieszkańców gminy, stypendia i zasiłki szkolne, opieka nad dziećmi od ukończenia 20 tygodnia życia do ukończenia 3 roku życia

Przy Ośrodku Pomocy Społecznej działa również zespół interdyscyplinarny, który pomaga w rozwiązywaniu problemów rodzin korzystających z pomocy lub zgłaszanych przez inne instytucje. Ośrodek włącza się w: organizację imprez lokalnych, organizuje wigilię dla osób samotnych z terenu gminy, imprez dla dzieci z rodzin ubogich, patologicznych i niepełnosprawnych, jest współorganizatorem letniego wypoczynku dla dzieci, współpracuje w zakresie dystrybucji żywności  dla mieszkańców gminy z banku żywności.

INFORMACJA  O  PRZETWARZANIU  DANYCH  OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Wieniawie przy ul. Kochanowskiego 88, 26-432 Wieniawa (zwany dalej GOPS Wieniawa) przetwarza informacje ze źródeł publicznych oraz ogólnodostępnych, w tym z Internetu, tworząc bazę danych.

 

Wśród tych informacji znajdują się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej nazwa RODO), mają charakter danych osobowych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Ogólnym Rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO - w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Kochanowskiego 88, 26-432 Wieniawa, NIP: 799-185-26-81

W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że:

1. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Kochanowskiego 88, 26-432 Wieniawa lub email:  gops@gminawieniawa.pl

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – firmę AUDYT I WYCENA Consulting Group Sp. z o.o., z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Chmielna 2 lok. 31, 00-020 Warszawa lub email: iodo@audytiwycena.pl

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań wynikających z Ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. 2017.1875 t.j. z dnia 2017.10.09),  Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ( Dz.U. z 2017 r. poz.1769 z późniejszymi zmianami ) oraz Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2017 poz. 2198  ze zmianami)

6. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców w:

            1) państwach trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub 

            2) organizacjach międzynarodowych.

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

            1) żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,

            2) żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

            3) żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,

            4) żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

            5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,

            6) przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,

            7) wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Z powyższych praw można skorzystać poprzez:

1) kontakt e-mailowy pod adresem: iodo@audytiwycena.pl

2) kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: AUDYT I WYCENA Consulting Group Sp. z o.o., ul. Chmielna 2 lok. 31, 00-020 Warszawa.

8. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami

Paweł Kołtonowicz

Dane kontaktowe

Urząd Gminy w Wieniawie
ul. Kochanowskiego 88, 26-432 Wieniawa

tel. 48 673 00 01
fax. 48 377 73 07
e-mail: sekretariat@gminawieniawa.pl

Godziny urzędowania

  • Poniedziałek: 7.30-17.00
  • Wtorek-Czwartek: 7.30-15.30
  • Piątek: 7.30-14.00
projekt i hosting: INTERmedi@ zarządzane przez: CMS - SPI
Zamknij pasek info24 Zatrzymaj pasek info24 Uruchom pasek info24
Witamy na stronie internetowej Gminy Wieniawa     |     Serwis dla przedsiębiorcy     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Pogoda-Wieniawa     |     
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.