Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu prawego Alt+6
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego

 

Informacje ws. zezwoelnia na zajęcie pasa drogowego można uzyskać w pokoju w pok. nr 10 (I piętro)

Niniejsze sprawy prowadzi:

Edyta Baranowska

 tel. 48 377 73 93

e-mail: edyta.baranowska@gminawieniawa.pl

 

Procedura uzyskania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

Nazwa Działu:

Referat Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Nazwa procedury:

Decyzja administracyjna - zezwolenie na umieszczenie w pasie drogowym dróg publicznych, których zarządcą jest Wójt Gminy Wieniawa, urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Wymagane dokumenty:

Stroną postępowania, a co za tym idzie wnioskodawcą może być tylko i wyłącznie Właściciel danego urządzenia.
• W przypadku Właściciela urządzenia będącego firmą posiadającą osobowość prawną (działalność gospodarcza nie posiada osobowości prawnej): aktualny wypis z właściwego rejestru prowadzonego dla danej firmy w KRS (ksero kopia) lub,
• W przypadku Właściciela urządzenia będącego osobą fizyczną: dokument ze zdjęciem potwierdzający jego tożsamość (oryginał do wglądu lub ksero kopia) lub, 
• W przypadku Właściciela urządzenia będącego Wspólnotą Mieszkaniową: Uchwałę Wspólnoty (zgodnie z art. 33 § 3 kpa - oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) określającą osobę lub osoby fizyczne zdolne do reprezentowania danej wspólnoty oraz dokument ze zdjęciem potwierdzający ich tożsamość (oryginał do wglądu lub ksero kopia),
• Szczegółowy plan sytuacyjny 1:1000 lub 1:500 z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego.
• Oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym lub o zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej (oryginał do wglądu lub ksero kopia).
• Dokumentację budowy – do wglądu.
• W przypadku ustanowienia przez Właściciela urządzenia pełnomocnika – pełnomocnictwo Strony (zgodnie z art. 33 § 3 kpa - oryginał lub urzędowo poświadczony odpis), udzielone osobie fizycznej posiadającej zdolność do czynności prawnych, do załatwiania spraw formalno-prawnych w zakresie prowadzenia przed zarządcą drogi procedury związanej z zajęciem pasa drogowego oraz oryginał dowodu wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł od złożenia dokumentu stwierdzającego ustanowienie pełnomocnika.

W/w opłatę należy wnieść na konto
Bank Spółdzielczy w Przysusze o/ Wieniawa
66-9145-1040-2000-0055-2000-0001

Opłata skarbowa:

• zwolniono

Termin załatwienia sprawy:

Wydanie zezwolenia lub jego odmowa następuje w formie decyzji administracyjnej w terminie do 1 miesiąca od daty złożenia kompletnego wniosku, w sprawach szczególnie skomplikowanych w terminie do 2 miesięcy.

Miejsce złożenia dokumentów:

Rozpatrywane są wyłącznie oryginalne, własnoręcznie podpisane wnioski:
- za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy w Wieniawie  ul. Kochanowskiego 88,      26-432 Wieniawa
- osobiście pok. Nr 10 w godz. urzędowania,
- osobiście na biuro podawcze w siedzibie zarządcy pok. Nr 14 w godz. urzędowania.

Uwagi:

1. Złożenie niniejszego wniosku, a także uzyskanie wnioskowanego zezwolenie nie upoważnia do zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót budowlanych związanych z umieszczaniem przedmiotowego urządzenia. Na powyższe wymagana jest osobna decyzja administracyjna – zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót budowlanych. W celu uzyskania ww. decyzji należy złożyć osobny wniosek.
2. Właściciel urządzenia powinien złożyć wypełniony i podpisany przez upoważnioną osobę (osoby) niniejszy wniosek wraz z kompletem wymaganych ww. dokumentów w terminie co najmniej 1 miesiąca przed planowanym zajęciem pasa drogowego.
3. Zgodnie z art. 40 ust 12 ustawy o drogach publicznych za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi, z przekroczeniem terminu zajęcia określonego w zezwoleniu zarządcy drogi, wydanym w formie decyzji administracyjnej lub o powierzchni większej niż określona w ww. zezwoleniu - zarządca drogi wymierza w drodze decyzji administracyjnej karę pieniężną w wysokości dziesięciokrotności opłaty należnej za zajęcie pasa drogowego.
4. Rozpatrywanie złożonego wniosku odbywa się na warunkach określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 1264)
5. Stawkę za zajęcie pasa drogowego określa Uchwała Nr XXXIX.335.2018 Rady Gminy Wieniawa z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, których zarządcą jest Wójt Gminy Wieniaw (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 13 kwietnia 2018 r. poz. 4085).
6. Zgodnie z art. 41 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego „W toku postępowania Strona oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu”, oraz zgodnie z art. 41 § 2 kodeksu postępowania administracyjnego: „W razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny”.

Tryb odwoławczy:

Organem odwoławczym jest Samorządowe Kolegium Odwoławczego w Radomiu ul. Żeromskiego 53,  26-600 Radom, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Wniesienie odwołania powoduje wstrzymanie wykonania niniejszej decyzji.

Podstawa prawna:

• art. 40 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 12 z późniejszymi zmianami),
• Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1264),
• Uchwała Nr XXXIX.335.2018 Rady Gminy Wieniawa z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, których zarządcą jest Wójt Gminy Wieniaw (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 13 kwietnia 2018 r. poz. 4085).
• Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z  2018 r.,  poz. 149                      z późniejszymi zmianami),

Stawki:

1.Za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego  w celu prowadzenia robót, ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:

1) jezdni do 20% szerokości, drogi dla rowerów, drogi pieszo-rowerowej – 2 zł,

2) jezdni powyżej 20% do 50% szerokości, zatoki postojowej, stanowiska postojowe – 6 zł,

3) jezdni powyżej 50% do 100% szerokości  - 10 zł,

4) drogi gruntowej – 2 zł.

 Zajęcie pasa drogowego przez czas krótszy niż 24 godziny jest traktowany jak zajęcie pasa drogowego przez 1 dzień.

 

2.  Za zajęcie pasa drogowego,  w celu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, ustala się roczne stawki opłat za       1 m2 pasa drogowego  zajętego przez rzut poziomy umieszczanego urządzenia lub sieci:

1) w pasie drogowym  – 30 zł,

2) na drogowym obiekcie inżynierskim – 200 zł.

Roczne stawki opłat obejmują pełny rok kalendarzowy umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.

Opłata za niepełny rok kalendarzowy zajęcia pasa drogowego obliczana jest proporcjonalnie do liczby dni kalendarzowych umieszczenia urządzenia w pasie drogowym w danym roku.

Za umieszczenie gminnych urządzeń wodociągowych, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i instalacji  ciepłowniczej nie pobiera się opłat.

 

3.  Za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym obiektów budowlanych oraz reklam, ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia 1 m2 pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu budowlanego (handlowy, usługowy, inny), niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego:

1) w obszarze zabudowanym           –  0,20 zł,

2)  poza obszarem zabudowanym     –  0,15 zł.

Za umieszczenie reklamy w pasie drogowym - 4,00 zł za 1m2 powierzchni reklamy.

Wniosek:

wniosek o zajęcie pasa drogowego

Paweł Kołtonowicz

Dane kontaktowe

Urząd Gminy w Wieniawie
ul. Kochanowskiego 88, 26-432 Wieniawa

tel. 48 673 00 01
fax. 48 377 73 07
e-mail: sekretariat@gminawieniawa.pl

Godziny urzędowania

  • Poniedziałek: 7.30-17.00
  • Wtorek-Czwartek: 7.30-15.30
  • Piątek: 7.30-14.00
projekt i hosting: INTERmedi@ zarządzane przez: CMS - SPI
Zamknij pasek info24 Zatrzymaj pasek info24 Uruchom pasek info24
Witamy na stronie internetowej Gminy Wieniawa     |     Serwis dla przedsiębiorcy     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Pogoda-Wieniawa     |     
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.