Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu prawego Alt+6
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9

Ludność i demografia

 

Gmina Wieniawa liczy ogółem 5 404 mieszkańców, w tym 2 699 mężczyzn i 2705 kobiet (stan na 31.12.2015 r. ). Średnia gęstość zaludnienia wynosi 52 osób na km2.
W latach 2010 – 2015 w gminie Wieniawa zaobserwowano niewielki spadek liczby ludności (w stosunku do 2010 roku, gdy liczba mieszkańców wynosiła 5483, ich liczba zmniejszyła się o ok. 1,44% - w 2015 r.).

Tabela nr 1 przedstawia podział ludności ze względu na płeć w latach 2010-2015. Zaobserwować można spadek liczby ludności na przestrzeni 5 lat w Gminie Wieniawa.

Demografia w gminie Wieniawa w latach 2010-2015 (GUS, 2010-2015)

 

Wyszczególnienie

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Liczba ludności gminy

Liczba ludności ogółem

5483

5491

5479

5470

5437

5404

Liczba mężczyzn

2729

2727

2720

2719

2716

2705

Liczba kobiet

2754

2764

2759

2751

2721

2705

Liczba ludności według ekonomicznych grup wiekowych

Wiek przedprodukcyjny

1137

1125

1097

1090

1058

1036

Wiek produkcyjny

3350

3382

3389

3391

3376

3368

Wiek poprodukcyjny

996

984

993

989

1003

1000

Wskaźniki demograficzne

Przyrost naturalny

-18

-9

-10

-17

-2

-11

 

Źródło: Opracowanie własne.

Wskaźniki demograficzne dla gminy Wieniawa wynoszą (wg GUS, 2015):

 1. Wskaźnik obciążenia demograficznego:
  1. ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym - 60,5 osób
  2. ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym – 96,5 osób
  3. ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym – 29,7 osób
 2. Wskaźnik modułu gminnego:
  1. gęstość zaludnienia – 52 osoby na 1 km2
  2. kobiety na 100 mężczyzn – 100

Liczba osób zamieszkujących na terenie gminy w ostatnich latach spada. Obecnie populacja gminy charakteryzuje się mało korzystną strukturą wiekową, ponieważ przybywa osób w wieku poprodukcyjnym.
W 2015 roku struktura według ekonomicznych grup wiekowych wynosiła:

 • w wieku przedprodukcyjnych – 19,2% ogółu,
 • w wieku produkcyjnym – 62,3%,
 • w wieku poprodukcyjnym – 18,5%.

Niekorzystnym zjawiskiem demograficznym są także nie wykazujące tendencji wzrostowej wskaźniki przyrostu naturalnego i salda migracji oraz prognozy spadku liczby ludności na terenie gminy. W konsekwencji mieszkańców gminy sukcesywnie ubywa i postępuje proces starzenia się społeczeństwa. W latach 2010-2015 populacja gminy Wieniawa zmniejszyła się o 79 osób, tj. o 1,44 %.

Liczba ludności w Gminie Wieniawa w latach 2010-2015 (GUS, 2010-2015)

http://gminawieniawa.com/data/uploads/w1.png

Źródło: Opracowanie własne.

Struktura ekonomicznych grup wieku mieszkańców Gminy Wieniawa w latach 2010-2015 (GUS, 2010-2015)

http://gminawieniawa.com/data/uploads/w2.jpg

Liczba mieszkańców sołectw Gminy Wieniawa (Urząd Gminy w Wieniawie)

http://gminawieniawa.com/data/uploads/w3.png

Średnia dla gminy wynosi 91 osób w wieku produkcyjnym na 100 mieszkańców poszczególnych sołectw. Wskaźnik średniej gęstości zaludnienia kształtuje się tu na poziomie około 52 osób/km2 i jest charakterystyczny dla wskaźników notowanych na terenach wiejskich powiatu. Rozmieszczenie mieszkańców w poszczególnych obszarach nie wykazuje równomierności.

Podział ludności Gminy Wieniawa ze względu na płeć prezentuje poniższy wykres. Wśród mieszkańców większy odsetek stanowią kobiety.

Podział ludności Gminy Wieniawa ze względu na płeć w latach 2010 - 2015

http://gminawieniawa.com/data/uploads/w4.png

Wykres 6 pokazuje, iż liczba kobiet i mężczyzn na terenie gminy spada. W 2010 roku na terenie gminy większą część społeczeństwa stanowiły kobiety, z upływem czasu linie wskazujące liczbę kobiet i mężczyzn na terenie gminy zbliżają się do siebie. Wykres przedstawia również, że w szybszym tempie spada liczba kobiet.

Tabele numer 2, 3 i 4 informują jak w Gminie Wieniawa przekłada się podział ludności na odpowiednie grupy wiekowe: osoby w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym i poprodukcyjnym w latach 2010-2015.

Liczba ludności Gminy Wieniawa w wieku przedprodukcyjnym w latach 2010 - 2015

Rok

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Mężczyźni

579

560

533

520

501

485

Kobiety

558

565

564

570

557

551

Ogółem

1 137

1 125

1 097

1 090

1 058

1 036

 

Liczba ludności Gminy Wieniawa w wieku produkcyjnym w latach 2010 - 2015

Rok

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Mężczyźni

1 849

1 867

1 887

1 900

1 910

1 917

Kobiety

1 501

1 515

1 502

1 491

1 466

1 451

Ogółem

3 350

3 382

3 389

3 391

3 376

3 368

 

Liczba ludności Gminy Wieniawa w wieku poprodukcyjnym w latach 2010 - 2015

Rok

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Mężczyźni

301

300

300

299

305

297

Kobiety

695

684

693

690

698

703

Ogółem

996

984

993

989

1 003

1 000

 

Podział ludności Gminy Wieniawa ze względu na wiek aktywności zawodowej w latach 2010 - 2015

http://gminawieniawa.com/data/uploads/w5.png

Gmina Wieniawa charakteryzuje się starzeniem społeczeństwa co prezentuje powyższy wykres. Liczba ludności w wieku przedprodukcyjnym zaczyna się zrównywać z liczbą osób w wieku poprodukcyjnym. Wynika z tego, że Gmina Wieniawa posiada niski wskaźnik urodzeń. W tabeli 5 znajdują się dane odzwierciedlające odsetek osób w wieku produkcyjnym w poszczególnych miejscowościach Gminy Wieniawa w 2015 roku.

Odsetek osób w wieku produkcyjnym w stosunku do ogólnej liczby ludności danej miejscowości w 2015 roku.

Miejscowość

Odsetek

Miejscowość

Odsetek

Brudnów

71,74%

Romualdów

67,90%

Głogów

52,08%

Ryków

63,76%

Jabłonica

66,18%

Skrzynno

59,30%

Kaleń

66,67%

Sokolniki Mokre

61,34%

Kamień Duży

60,74%

Sokolniki Suche

64,53%

Kłudno

62,27%

Wieniawa

65,78%

Kochanów Wieniawa

68,28%

Wola Brudnowska

61,54%

Komorów

65,84%

Wydrzyn

62,16%

Konary

60,87%

Zadąbrów

65,85%

Koryciska

64,10%

Zagórze

66,40%

Plec

62,28%

Zawady

62,50%

Pogroszyn

54,05%

Żuków

61,25%

 

Wszystkie miejscowości Gminy Wieniawa (oprócz Brudnowa) posiadają mniej niż 70% odsetek osób w wieku produkcyjnym do ogółu liczby ludności danej miejscowości. Oznacza to, że coraz mniej jest osób aktywnych zawodowo i „utrzymujących” pozostałą cześć społeczeństwa. Dlatego należy podjąć działania w celu pozyskania nowych inwestorów i zachęcenia do osiedlania się na terenie Gminy Wieniawa.

Na podstawie danych Urzędu Gminy w Wieniawie oraz danych GUS przedstawiamy pozostałe charakterystyczne dane dotyczące ludności Gminy Wieniawa:

 • w latach 2010 – 2015 w gminie Wieniawa stale utrzymywało się ujemne saldo ruchu naturalnego (dodatni przyrost naturalny) i dodatnie saldo ruchu wędrówkowego (dodatnie saldo migracji);
 • główną przyczyną ubytku rzeczywistego ludności, a co za tym spadek liczby mieszkańców gminy Wieniawa, jaki miał miejsce w latach 2010– 2015 jest dodatnie saldo migracji (w 2010 roku saldo migracji w gminie Wieniawa kształtowało się na poziomie 1,82 );
 • bliskość Radomia w połączeniu z wysokim poziomem atrakcyjność rezydencjonalnej gminy Wieniawa może powodować w przyszłości, iż jej teren staje się punktem docelowym dla osób opuszczających Radom;
 • procesy suburbanizacji mogą wpływać na rozwój gminy Wieniawa w dwojaki sposób:
  • pozytywny: wzrost wpływów budżetowych z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych;
  • negatywny: wzrost presji osadnictwa na środowisko przyrodnicze (zwłaszcza przy niskim poziomie dostępności systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków), wzrost jednostkowych kosztów utrzymania infrastruktury i świadczenia usług publicznych.
 • niski poziom dostępności do usług zdrowotnych w zakresie ambulatoryjnych świadczeń medycznych (bardzo duża liczba mieszkańców przypadających na 1 przychodnię – 2724);
 • niski poziom dostępności do usług aptecznych (bardzo duża liczba ludności przypadająca na 1 aptekę ogólnodostępną lub 1 punkt apteczny – 2724);
 • bardzo niski udział mieszkańców objętych rożnego rodzaju świadczeniami środowiskowej pomocy społecznej (11%), co pozytywnie wyróżnia Gminę Wieniawa na tle kraju i regionu

 

Za pomocą danych Głównego Urzędu Statystycznego (Prognoza ludności na lata 2008-2050, Prognoza dla powiatów i miast na prawie powiatu oraz podregionów na lata 2014-2050; www.stat.gov.pl) przeprowadzono prognozę demograficzną dla Gminy Wieniawa. Przewiduje się, że w perspektywie do 2050 roku liczba mieszkańców kształtować się będzie na poziomie 4050 osób, co oznacza spadek o około 26,07% w stosunku do stanu obecnego.

Prognoza liczby ludności w Gminie Wieniawa (obliczenia własne)

http://gminawieniawa.com/data/uploads/w6.png

 

Wyszczególnienie

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Liczba ludności gminy

Liczba ludności ogółem

5483

5491

5479

5470

5437

5404

Liczba mężczyzn

2729

2727

2720

2719

2716

2705

Liczba kobiet

2754

2764

2759

2751

2721

2705

Liczba ludności według ekonomicznych grup wiekowych

Wiek przedprodukcyjny

1137

1125

1097

1090

1058

1036

Wiek produkcyjny

3350

3382

3389

3391

3376

3368

Wiek poprodukcyjny

996

984

993

989

1003

1000

Wskaźniki demograficzne

Przyrost naturalny

-18

-9

-10

-17

-2

-11

Paweł Kołtonowicz

Dane kontaktowe

Urząd Gminy w Wieniawie
ul. Kochanowskiego 88, 26-432 Wieniawa

tel. 48 673 00 01
fax. 48 377 73 07
e-mail: sekretariat@gminawieniawa.pl

Godziny urzędowania

 • Poniedziałek: 7.30-17.00
 • Wtorek-Czwartek: 7.30-15.30
 • Piątek: 7.30-14.00
projekt i hosting: INTERmedi@ zarządzane przez: CMS - SPI
Zamknij pasek info24 Zatrzymaj pasek info24 Uruchom pasek info24
Witamy na stronie internetowej Gminy Wieniawa     |     Serwis dla przedsiębiorcy     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Pogoda-Wieniawa     |     
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.