Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu prawego Alt+6
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9

Asystent rodziny

 

Asystent rodziny zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, jest osobą, która wspiera rodziny w przezwyciężaniu trudności związanych z opieką i wychowaniem małoletnich dzieci. Asystent rodziny ułatwia rodzinom wypełnianie ról społecznych, w celu doprowadzenia do osiągnięcia fundamentalnej stabilizacji życiowej. Stara się nie dopuścić do umieszczenia dzieci poza rodziną w placówkach opiekuńczo – wychowawczych lub rodzinach zastępczych. W przypadku, gdy dzieci znajdują się pod pieczą zastępczą, rolą asystenta jest podjęcie działań na rzecz ich jak najszybszego powrotu do rodziny. Asystent rodziny ma wspierać, dawać dobre rady i uczyć jak dobrze funkcjonować w społeczeństwie, a jego rola polega przede wszystkim na zwalczaniu szerzącej się patologii w rodzinie.

Zakres działań asystenta rodziny obejmuje cztery obszary tj.:

•bezpośrednią pracą z rodziną,
•bezpośrednią pracą z dzieckiem,
•działania pośrednie realizowane na rzecz dziecka i rodziny,
•organizację własnego warsztatu pracy

Zgodnie z Ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej do poszczególnych zadań asystenta rodziny należą:

•opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i konsultacji z pracownikiem socjalnym,
•opracowanie z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej, •udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego,
•udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych i wychowawczych z dziećmi,
•wspieranie aktywności społecznej rodzin,
•motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
•udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej, •motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, których celem jest kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich oraz umiejętności psychospołecznych,
•udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych,
•podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin, prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci, •prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną,
•dokonanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej co pół roku i przekazywanie tej oceny kierownikowi ośrodka pomocy społecznej,
•monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną,
•sporządzanie na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach,
•współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, odpowiednimi organizacjami pozarządowymi, a także innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny,
•współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w Art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku, o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną. [Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Dz.U.Nr149, poz.887 art.15 ust.1 pkt.1-19

Asystent rodziny w swojej pracy najczęściej stosuje:

•wspieranie,
•wyjaśnianie,
•podnoszenie poczucia własnej wartości,
•rozwijanie umiejętności rozumienia siebie oraz rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji, •informowanie, poradę, działania wychowawcze, wzmacnianie, modelowanie, przydzielanie zadań, rozszerzenie sieci kontaktów, ujawnienie możliwości, współpracę z innymi służbami społecznymi

Paweł Kołtonowicz

Dane kontaktowe

Urząd Gminy w Wieniawie
ul. Kochanowskiego 88, 26-432 Wieniawa

tel. 48 673 00 01
fax. 48 377 73 07
e-mail: sekretariat@gminawieniawa.pl

Godziny urzędowania

  • Poniedziałek: 7.30-17.00
  • Wtorek-Czwartek: 7.30-15.30
  • Piątek: 7.30-14.00
projekt i hosting: INTERmedi@ zarządzane przez: CMS - SPI
Zamknij pasek info24 Zatrzymaj pasek info24 Uruchom pasek info24
Witamy na stronie internetowej Gminy Wieniawa     |     Serwis dla przedsiębiorcy     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Pogoda-Wieniawa     |     
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.